Gå til indhold

Stilling ved den danske delegation

Danmarks Faste Repræsentation til NATO søger en ny receptionist/administrativ medarbejder.

 

Har du mod på at arbejde for Danmarks sikkerhed og forsvar i verdens stærkeste forsvarsalliance, og er du fleksibel, hjælpsom og omstillingsparat med en positiv indstilling? Så kan du blive vores nye kollega på Danmarks Faste Repræsentation til NATO.

 

Om os
Danmarks Faste Repræsentation til NATO er en spændende arbejdsplads placeret i hjertet af NATO’s moderne hovedkvarter i Bruxelles. De i alt ca. 45 personer på repræsentationen omfatter udsendte fra Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Forsvaret samt vores repræsentationsansatte. Vi arbejder alle tæt sammen for at fremme danske interesser i NATO. Repræsentationen er en dynamisk arbejdsplads, hvor både tempo og ambitionsniveau er højt, og vi lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø.

 

Om stillingen
Stillingens arbejdsopgaver forventes at være:
Reception: Din primære arbejdsopgave vil være at dække receptionen, herunder modtage gæster og hjælpe med mødeforplejning. Du forventes at få kontorplads i repræsentationens rummelige og elegante reception. Opgaverne varetages i tæt samarbejde med mange forskellige kollegaer på og uden for repræsentationen.
Administration: Udføre forskellige administrative opgaver og hjælpe i repræsentationens arkiv. Hvis du kan begå dig tilstrækkeligt sikkert på fransk, vil du også kunne varetage visse protokolopgaver.

 

Om dig
Du er fleksibel, service-minded og omstillingsparat. Du har ansvarsbevidsthed og har en positiv indstilling. Du trives med at tale med mange forskellige mennesker hver dag. Engelsk på højt niveau, samt at man behersker et af de skandinaviske sprog, er et krav for at varetage stillingen. Det er en fordel såfremt du også har kendskab til fransk.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er til fast besættelse som repræsentationsansat på delegationen. Løn og vilkår følger af delegationens rammer for repræsentationsansatte samt kvalifikationer.
Det er en forudsætning, at der kan opnås sikkerhedsgodkendelse. Denne skal kunne opretholdes gennem hele ansættelsesforløbet.
Som udgangspunkt skal opgaverne løses ved fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen. Vi har mulighed for at udvise fleksibilitet i forhold til timeantal og arbejdstider afhængigt af dine private forhold, fx ved behov for at hente børn.

 

Ansøgning
For yderligere spørgsmål om stillingen kan henvendelse rettes til PA for ambassadøren, Gitte L. Frederiksen på [email protected] eller mobilnr. +32499777868.
Ansøgningsfristen er den 29. september 2023. Du sender din ansøgning til Gitte Frederiksen på [email protected]. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i NATO’s hovedkvarter umiddelbart herefter.

 

 
Denmark's Permanent Representation to NATO is looking for a new receptionist/administrative employee.

 

Are you interested in working for Denmark's security and defense in the world's strongest defensive alliance, and are you flexible, helpful and adaptive with a positive attitude? Then you can become our new colleague at Denmark's Permanent Representation to NATO.

 

About us
Denmark's Permanent Representation to NATO is an exciting workplace located in the heart of NATO's modern headquarters in Brussels. The approximately 45 staff members at the representation include delegates from the Danish Ministry of Foreign Affairs, the Danish Ministry of Defense and the Armed Forces, as well as our locally hired staff. We all work closely together to promote Danish interests in NATO. The representation is a dynamic workplace, where both the pace and the level of ambition are high, while we place a great emphasis on a good work environment.

 

About the position
The duties of the position are expected to be:
Reception: Your primary work task will be to cover the reception, including receiving guests and helping with catering in connection to meetings. You are expected to be seated in the representation's spacious and elegant reception. The tasks are carried out in close cooperation with many different colleagues inside and outside the representation.
Administration: Perform various administrative tasks and help in the representation's archive. If you are sufficiently fluent in French, you will also be able to handle certain protocol tasks.
About you You are flexible, service-minded and ready to adapt. You are responsible and have a positive attitude. You enjoy talking to many different people every day. English at a high level, as well as a command of one of the Scandinavian languages, is a requirement for the position. It is an advantage if you also know French.

 

Salary and terms of employment
It is a permanent position with a local contract. Salary and conditions are in accordance with the delegation's framework for representation employees and qualifications.
It is a prerequisite that a security clearance can be obtained. The security clearance must be maintained throughout the entire period of employment.
As a starting point, the tasks must be conducted at the office. We have the opportunity to show flexibility in relation to the working hours depending on your private circumstances, e.g. if you need to pick-up children.

 

Application
For further questions about the position, inquiries can be made to the PA for the Ambassador, Gitte L. Frederiksen at [email protected] or +32499777868.
The application deadline is 29th of September 2023. The application should be send to Gitte Frederiksen at [email protected]. Interviews are expected to take place at NATO Headquarters soon afterwards.