Spring til indhold

Maritim Sikkerhed

Verdenshavene har stadig større betydning for den internationale handel. I dag foregår hele 85 procent af den internationale handel med rådvarer og forarbejdede varer via søvejen. Kernen i NATO’s maritime samarbejde er de Stående Flådestyrker (Standing Naval Forces, kort: SNF). Den Stående Flådestyrke er multinational gruppe af skibe, som NATO’s medlemslande bidrager til i perioder på op til seks måneder. Skibene indgår i denne periode i en fast styrke under NATO’s kommando. I januar 2011 blev NATOs nye maritime strategi vedtaget for at forbedre det martime samarbejde og imødegå nye trusler. I overensstemmelse med NATO’s Strategiske Koncept fra 2010, opstiller NATOs maritime strategi retningslinjer indenfor de tre kerneområder: kollektivt forsvar, krisestyring og kooperativ sikkerhed. Desuden opstiller NATOs maritime strategi retningslinjer indenfor maritim sikkerhed.

NATO har aktuelt to store maritime operationer hhv. Operation Ocean Shield, der bekæmper pirateri ud for Afrikas Horn og Operation Active Endeavour, terrorbekæmpelsesoperationent  i Middelhavet. Danmark er, som stor søfartsnation, aktiv bidragsyder til NATO’s Stående Flådestyrker og operationerne.

Operation Ocean Shield
Operation Ocean Shield (OOS) arbejder med pirateribekæmpelsei området ud for Afrikas Horn. Operationen har høj prioritet for Danmark, navnlig pga. Danmarks store handelsflåde. OOS bygger på to foregående operationer, henholdsvis Operation Allied Provider (24. oktober - 12. december 2008) og Operation Allied Protector (16. marts til 9. juli 2009). I OOS arbejder man med at inkludere nye elementer i en bredere tilgang til bekæmpelse af pirateri end i de tidligere operationer. I maj 2014 blev mandatet for operationen forlænget til 2016.

""

Øvelse mellem NATO og japanske flådestyrker i Adenbugten, september 2014.
Foto: Courtesy of JMSD, MARCOM

Operation Active Endeavour
Den 2. oktober 2001 besluttede det øverste politiske beslutningsorgan i NATO-alliancen, Det Nordatlantiske Råd, at igangsætte anti-terroraktionen Operation Active Endeavour (OAE) på baggrund af terrorangrebene mod USA den 11. september 2001. OAE er alliancens eneste operation som er omfattet af Washington-traktatens artikel 5 om kollektivt forsvar. Operationen foregår i Middelhavet, og har som sin primære opgave, at kontrollere Middelhavet for potentielle terroraktiviteter. OAE ledes på det operative niveau af NATO’s maritime hovedkvarter. NATO's flådestyrker var i første omgang begrænset til det østlige Middelhav, hvorefter OAE fra marts 2004 blev udvidet til at omfatte hele Middelhavet. I operationen deltager både NATO-lande og NATO-partnerlande. Siden Operation Active Endeavour startede i oktober 2001, har Danmark bidraget med korvetterne Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold, ubåden Sælen, missilfartøjerne Ravnen og Viben, samt en LYNX- helikopter. De danske kommandostøtteskibe Absalon og Esbern Snare er ligeledes blevet brugt i OAE, når de sejler gennem Middelhavet til Adenbugten, hvor de indgår i bekæmpelse af pirateri.

""

Korvetten Olfert Fischer.
Foto: Søværnets Operative Kommando.