Spring til indhold

Afghanistan

Ved årsskiftet 2014-2015 overtog de afghanske sikkerhedsstyrker det fulde ansvar for Afghanistans sikkerhed. Dermed tilendebringes den gradvise overdragelse af sikkerhedsansvaret fra de internationale styrker til de afghanske styrker, som blev igangsat i 2011. NATO’s indsats i Afghanistan vil fremadrettet indeholde tre elementer: (1) NATO’s nye mission i Afghanistan, Resolute Support Mission, (2) NATO’s bidrag til finansiering af de afghanske sikkerhedsstyrker gennem NATO’s Afghan National Army Trust Fund samt (3) NATO’s bilaterale samarbejdsprogram med Afghanistan, Enduring Partnership.

Resolute Support Mission
NATO’s nye mission i Afghanistan, Resolute Support Mission (RSM), er ikke en kampmission. Missionen er en trænings-, rådgivnings-, og støttemission, som har til formål at støtte kapacitetsopbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker og sikkerhedsinstitutioner, således at den afghanske stat kan håndtere opgaven på en måde, der værner om landets overordnede kurs mod stabilitet og en bæredygtig fremtid.

Læs mere om Resolute Support Mission (RSM), her.

Danmarks bidrag til RSM
Danmark bidrager til finansiering af de afghanske sikkerhedsstyrker (ANSF) med 100 mio. kr. årligt i perioden 2015-17. Derudover vil Danmark medvirke til at opbygge det afghanske politi gennem træning og rådgivning samt udsendelse af polititjenestemænd. Danmarks militære bidrage vil finde sted i rammen af NATO’s Resolute Support Mission med ca. 160 personer fordelt på følgende områder:

1) Trænings- og rådgivningsbidragene omfatter ca. 50 personer fordelt på bidrag til det afghanske officersakademi, til NATO’s transitionsstøttekommando for militære uddannelsesinstitutioner i Kabul-området samt et instruktørbidrag til det afghanske flyvevåben.
2) Støtte- og stabsbidragene omfatter et dansk transporthelikopterbidrag med op til tre helikoptere og ca. 80 personer, som er underlagt den tysk-ledede regionale kommando i det nordlige Afghanistan samt et bidrag til NATO’s stabe i Kabul-området.
3) Logistisk, administrativ og teknisk understøttelse omfatter ca. 20 personer.

Læs mere om den danske indsats i Afghanistan, her.

Danmarks strategi i Afghanistan 2015-2017
Danmarks militære indsats i Afghanistan finder sted som led i en bredere dansk Afghanistanstrategi. Målet er en konsolidering og ansvarlig videreførelse af den hidtidige indsats i Afghanistan, og tager udgangspunkt i tre overordnede strategiske principper:

- Konsolidering: Danmark vil bevare fokus på at konsolidere indsatsen på en række kerneområder, hvor der hidtil er opnået gode resultater og skabt et fundament for, at afghanerne fremadrettet selv kan fastholde og udbygge resultaterne.
- Afghansk ejerskab: Danmark vil understøtte, at den afghanske regering både formelt og reelt overtager ansvaret for at bygge videre på de opnåede resultater og levere konkrete fremskridt til befolkningen.
- Normalisering: Danmark vil arbejde for en normalisering af samarbejdet mellem Afghanistan og det internationale samfund mod et mere jævnbyrdigt udviklingssamarbejde for at skabe en bæredygtig udvikling og for på sigt at gøre Afghanistan mindre afhængig af international bistand.

Dansk udviklingsindsats i Afghanistan
Afghanistan er det land i verden, som modtager flest udviklingsbistandsmidler fra Danmark. I 2015-17 vil den danske bistand i endnu større grad end hidtil blive kanaliseret gennem multilaterale organisationer, særligt Verdensbanken og FN. Den økonomiske ramme for den danske udviklingsindsats har et gennemsnitligt udbetalingsniveau på 530 millioner kr. årligt i perioden 2013-17. I denne perioden vil den danske udviklingsindsats være fokuseret på; (1) økonomisk vækst og beskæftigelse med fokus på landsbrugssektoren, (2) uddannelse, (3) god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder, (4) kapacitetsopbygningen af det afghanske politi, (5) støtte til hjemvendte flygtninge og internt fordrevne samt (6) akut humanitær bistand.

Læs mere om den danske Afghanistan strategi, herunder udviklingsindsatsen, her.

ISAF (2003-2014)
Den NATO-ledede internationale sikkerheds- og stabiliseringsstyrke (ISAF) i Afghanistan blev i 2003 etableret med det formål at bistå de afghanske myndigheder med at varetage og udbrede sikkerheden i landet samt medvirke til at etablere og træne de afghanske sikkerhedsstyrker (ANSF). Mandatet for den internationale sikkerheds- og stabiliseringsstyrke (ISAF) blev etableret i FN sikkerhedsrådsresolution 1386 fra 2001, og blev efterfølgende forlænget flere gange. I 2002 deltog Danmark for første gang aktivt med styrkebidrag til ISAF, og havde i en periode op mod 750 danske soldater udstationeret i Afghanistan. Størstedelen af det danske militære bidrag var centreret omkring i den sydlige provins, Helmand, i perioden 2006-2014. I 2011 blev det aftalt med de afghanske myndigheder at iværksætte en transitionsproces hvor de afghanske sikkerhedsstyrker og institutioner med tiden skulle overtage det fulde ansvar for at opretholde sikkerheden i landet. Som led i denne proces blev ISAF afsluttet ved årsskiftet 2014-15.

Læs mere om NATO’s engagement i Afghanistan, her.


ISAF-soldater i Kabul. Foto: NATO.