Spring til indhold

Afghanistan

ISAF (2003-2014)
Den NATO-ledede internationale sikkerheds- og stabiliseringsstyrke i Afghanistan, ISAF, blev i 2003 etableret med formålet at bistå de afghanske myndigheder med at varetage og udbrede sikkerheden i landet samt medvirke til at etablere og træne de afghanske sikkerhedsstyrker. Danmark deltog fra 2002 aktivt med styrkebidrag til ISAF, og havde i perioden 2006-2014 op mod 750 soldater udstationeret i Afghanistan, primært i den sydlige provins, Helmand. I 2011 blev overdragelsesprocessen af sikkerhedsansvaret til de afghanske myndigheder iværksat. Ved årsskiftet 2014-2015 overtog de afghanske sikkerhedsstyrker det fulde ansvar for Afghanistan og ISAF missionen overgik til Resolute Support.

 

ISAF-soldater i Kabul. Foto: NATO.

 

Resolute Support Mission
På topmødet i Warszawa i juli 2016 besluttede NATOs stats- og regeringsledere at fortsætte NATOs Resolute Support Mission (RSM) efter 2016. RSM er ikke en kampmission, som det var tilfældet for NATOs ISAF mission, men en trænings-, rådgivnings- og støttemission, som har til formål at støtte kapacitetsopbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker og institutioner. Formålet med NATOs engagement er, at Afghanistan ikke igen bliver fristed for terrorister, der kan true alliancens sikkerhed. RSM bidrager således til, at den afghanske stat på sigt selv kan skabe stabilitet og en bæredygtig fremtid for den afghanske befolkning.

Foruden opretholdelse af RSM blev det på topmødet i Warszawa besluttet at fortsætte den finansielle støtte gennem Afghan National Army Trust Fund til 2020, samt at styrke partnerskabet - Enduring Partnership - mellem Afghanistan og NATO.

Læs mere om RSM,
her.

 

Danske rådgivere og soldater fra Mobile Force Protection Team i Afghanistan. Foto: Forsvaret.

 

Danmarks bidrag til RSM
Danmark har givet tilsagn om finansiering af de afghanske sikkerhedsstyrker med 100 mio. kr. årligt i perioden 2015-17. Derudover medvirker danske polititjenestemænd med at træne og rådgive det afghanske politi. Danmarks militære bidrag finder sted i rammen af NATOs Resolute Support Mission med ca. 100 soldater fordelt på følgende områder:

1) Trænings- og rådgivningsbidrag til det afghanske officersakademi, NATOs transitionsstøttekommando for militære uddannelsesinstitutioner i Kabul samt et instruktørbidrag til det afghanske flyvevåben.
2) Støtte- og stabsbidrag, der løser militærpoliti- stabs- og transportopgaver for NATOs stab i Kabul.
3) Logistisk, administrativ og teknisk understøttelse til opretholdelsen af de danske styrker.

Læs mere om den danske indsats i Afghanistan, her.

Danmarks strategi i Afghanistan 2015-2017
Danmarks militære indsats i Afghanistan er et led i den bredere danske Afghanistan strategi. Målet er en konsolidering og ansvarlig videreførelse af den hidtidige indsats i Afghanistan og tager udgangspunkt i tre overordnede strategiske principper:

  • Konsolidering: Danmark vil bevare fokus på at konsolidere indsatsen på en række kerneområder, hvor der hidtil er opnået gode resultater og skabt et fundament for, at afghanerne fremadrettet selv kan fastholde og udbygge resultaterne.
  • Afghansk ejerskab: Danmark vil understøtte, at den afghanske regering både formelt og reelt overtager ansvaret for at bygge videre på de opnåede resultater og leverer konkrete fremskridt til befolkningen.
  • Normalisering: Danmark vil arbejde for en normalisering af samarbejdet mellem Afghanistan og det internationale samfund mod et mere jævnbyrdigt udviklingssamarbejde for at skabe en bæredygtig udvikling og for på sigt at gøre Afghanistan mindre afhængig af international bistand.

Dansk udviklingsindsats i Afghanistan
Afghanistan er det land i verden, som modtager flest udviklingsbistandsmidler fra Danmark. I årene 2013-2017 har målsætningen for det danske udviklingsengagement været et gennemsnitligt udbetalingsniveau på 530 mio. kr. pr. år. I denne periode har den danske udviklingsindsats været fokuseret på; (1) økonomisk vækst og beskæftigelse med fokus på landsbrugssektoren, (2) uddannelse, (3) god regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder, (4) kapacitetsopbygningen af det afghanske politi, (5) støtte til hjemvendte flygtninge og internt fordrevne samt (6) akut humanitær bistand. Næste fase af den danske udviklingsindsats i Afghanistan 2018-2020 vil blive formuleret i løbet af 2017.


Læs mere om den danske Afghanistan strategi, herunder udviklingsindsatsen,
her.

 

En bonde gøder sin nysåede havremark i Helmand provinsen. Foto: Kate Holt/IRIN

Læs mere om NATO’s engagement i Afghanistan, her.